Nupe

Nupe Dictionary

This is Nupe Dictionary Compiled By Professor Ndagi Abdullahi Amana Nupe

Nupe Dictionary, English to Nupe Dictionary

Nupe people have the most richest, beautiful and colourful culture in the whole Africa, in term of their foods (Enyagicizhi) Marriage (Yawojin) Greetings (Emisazhi) Dancing (Enyanya) dressings (Ewofon) respect (Cinwan) Facial mark (Etsa) creativity (Enyatswa).

English-Nupe Dictionary

Aadvark, n., Kútsuṇkîṇ.

Aadwolf, n., Shìgóntakîṇ.

Aargh! Interj., Aah!

Aaron, n., Árúnạ.

Aaron’s rod, n., Kwǎkwǎgúṇ Árúnạ.

Aba (garment), n., Ábá.

Abaca, n., Àbaká.

Aback, adv., Zùṇmạloci.

Abacus, n., Tápàtàgi; Tákùṇ pàtàgi.

Abaddon, n., Kpankonạ; Kpankoro

enạ.

Abaft, adv., Kézùṇmạ.

Abalone, n., Àbùlonìgi.

Abampere, n., Abanpéré.

Abandon, v., Lugwa.

Abandonment, n., Egwalu.

Abandonment option, n., Egwalu

tsàjiṇ.

Abandonment value, n., Kuṇkuṇdạn

gwalu.

Abase, v., Yàgbà.

Abasement, n., Gbàyà.

Abash, adj., v., Wạṇzùṇyě.

Abashment, n., Zùṇyěwạṇ.
Abate, v., Zúṇ.

Abatement, n., Zúṇzúṇ.

Abatis, n., Zúṇkîṇkó.

Abaxial, n., Zhisankarago.

Abaya, n., Abáyà.

Abba, n., Ndǎtsóci; Ndǎ Tsóci.

Abbacy, n., Ndǎtsócibà.

Abbasid, n., Abasìci.

Abbatial, n., Ndǎtsócibàci.

Abbatoir, n., Nạzúṇbà; Enạzúṇbà.

Abbe, n., Ndǎntsóci.

Abbess, n., Nnǎntsóci.

Abbeville, n., Abivili.

Abbevillian, n., Abivilici.

Abbey, n., Ndǎntsóba.

Abbot, n., Bàndǎ; Ebà ndǎ.

Abbreviate, v., Pagéré.

Abbreviation, n., Gérépa.

Abcoulomb, n., Abukúlù.

Abdest, n., Yěṇá; Eyěṇá.

Abdicate, v., Zhìsátsu; Zhì èsatsu.

Abdication, n., Èsátsuzhì.

Abdomen, n., Núbwô.

Abdominal, adj., Núbwôci.

Abdominal breathing, n., Esuṇsúṇ

núbwô.

Abducens nerve, n., Dìṇkiṇ bònyěgá.

Abduct, v., Bònyě.

Abductee, n., Eyěbògi.

Abduction, n., Eyěbò.

Abductor, n., Eyěbòci.

Abeam, adv., Zhègwàdwa.

Abecederean, n., Ebisídìci.

Abed, adv., Ṃàletí.

Abel, n., Hábílá.
Abele, n., Abélì.

Abelia, n., Abélìci.

Abelian group, n., Nàmi Abélìci.

Abelmosk, n., Nṃàzúda.

Abenaki, n., Àbìnákì.

Abeokuta, n., Àbìyókutá.

Aberdeen, n., Ábudìnì.

Aberdeen Angus, n., Ábudìnì

Ángusí.

Abernethy, n., Àbunétì.

Aberrant, n., Záyěkuṇ.

Aberration, n., Yězákuṇ.

Abet, v., Pagwa.

Abetting, n., Egwapa.

Abeyance, n., Kaka; Ka èká.

Abfarad, n., Abufárù.

Abhenry, n., Abuhéri.

Abhor, v., Ṇàvǒ.

Abhorrence, n., Niṇàvǒ.

Abhorrent, n., Niṇàvǒci.

Abide, v., Fédạn.

Abiding, n., Fifédạn.

Abidjan, n., Abíjạṇ.
Abietic acid, n., Tsàrìgi tíkàṇcigá.

Abigail, n., Abigélì.

Abiku (spirit child), n., Dzǎṃàgi.

Abilene principle, n., Tídzò Ábulìnì.

Ability, n., Jiṇjiṇwǒ.

Ability grouping, n., Nàmi jiṇjiṇwǒ.

Ability to pay, n., Jiṇjiṇwǒ ṇyá

yiyáwǒ.

Ab initio, adv., Càncàbà.

Abiogenesis, n., Nàkákânmạ.

Abiotic, n., Nànạkuṇ.

Abir, n., Abéri.

Abitur, n., Wadzùṇcizhì.

Abject, adj., Nàkpárá.

Abjure, v., Zhìbǒ.

Abkhaz, n., Abukázhì.

Ablation, n., Lilákiávo.

Ablate, vt., Lákiávo.

Ablative, n., Lilákiávoci.

Ablator, n., Zàlákiábo.

Ablaut, n., Wóva; Èwóva.

Ablaze, adj., v., Wạṇnạ.

Able, adj., Jiṇwǒ.

Able-bodied, adj., Nạkàṇ-jiṇjiṇwǒci.

Able rate, n., Milò jiṇjiṇwǒ.

Able seaman, n., Ndǎdù jiṇjiṇwǒ.

Able-bodied seaman, n., Ndǎdù

nạkàṇ-jiṇjiṇwǒci.

Abled, adj., Jiṇwǒci.

Ableism, n., Jiṇjiṇwǒwogi.

Abloom, adj., Gòfiṇnilá.

Ablution, n., Yèṇá; Eyěṇá.

Ablution, perform, v., Ṇáyě.

Ably, adv., Jiṇjiṇwǒnyǐ.

Abnegate, v., Ṇàmipa; Ṇà emipa.
Abnegation, v., Mipaṇà.

Abnormal, adj., Ràzhì; Rà zhìzhì.

Abnormality, n., Zhìrà; Ezhìrà.

Abnormal loss, n., Gbigbíṇyá ràzhì.

Abnormal profit, n., Elé ràzhì.

Abnormal retinal correspondence,

n., Fùkà sayéci ràzhì.

Abnormal returns, n., Ezhǐnzhí

ràzhì.

Abo, n., Abo.

Aboard, adj., v., Dạnya; Dạn eya.

Abode, n., Kpòmi.

Abohm, n., Abomù.

Aboiteau, n., Lenjèdù; Lenjè edù.

Abolish, v., Kòtí.

Abolition, n., Etíkò.

Abolitionist, n., Etíkòci.

Abomasum, n., Nyèděsákuṇnạ.

A-bomb, n., Nạtiṇgi-A.

Abominable, adj., Nyạdèdèkóci;

Enyạdèdèkóci.

Abominable Snowman, n.,

Ndǎnyạfù Nyạdèdèkó.

Abominate, n., Là nyạdèdèkó.

Abomination, n., Nyạdèdèkó;

Enyạdèdèkó.

Aboral, n., Ṇàmi.

Aboriginal, n., Zàciàci.

Aboriginality, n., Zànciàzàncià.

Aboriginal rights, n., Ebózhì zàciàci.

Aborigine, n., Zàcià; Ezà ciàbà.

Aborning, adv., Mimạka.

Abort (fail), v., Feya.

Abort (pregnancy), v., Zhèwạṇ;

Zhèwạṇya.

Abortifacient, n., Yěmạtswawạṇzhè.

Abortion, n., Wạṇzhè; Ewạṇ zhèya.

Abortion doctor, n., Májiṇ wạṇzhè.

Abortion pill, n., Páyagi wạṇzhè.

Abortion trauma syndrome, n.,

Cigáṇí tìntáṇ wạṇzhè.

Abortionist, n., Wạṇzhèci.

Abortive, adj., Wạṇzhègi.

Abound, adj., v., Dǒkuṇkó.

Abounding, pres. part., Ekuṇdǒkó.

About, prep., Tíṇyá; Etí ṇyá.
About, adv., Eba.

About-face, n., Zhèyé-zùṇmà.

About ship, v., Zhèya; Zhè eya.

About-turn, n., Zhèyé-zhèzùṇmà.

Above (top), prep., Etǐ.

Above, n., Gòtí.

Aboveboard, adj., Etípàtàkùṇ o.

Aboveground, adj., Etíkînbo.

Above-mentioned, adj., Tuṇye-etíci.

Above-the-fold, adj., Etǐ-kikapa-o.

Above-the-line, adj., Etǐ-esùṇ-o.

Above-the-title, adj., Etǐ-tíci-o.

Ab ovo, adv., Zhìnca; Ezhì cá.

Abracadabra, n., Aburakadabura.

Abrade, vt., iv., Gbiáya.

Abraham, n., Birama; Ibìráhímạ.

Abrasion, n., Gbigbiáya.

Abrasive, adj., Gbiáyagi.

Abreaction, n., Nạguṇgùnga.

Abreast, adv., Ṃàkpánkpá.

Abridge, vt., Ṇàgéré.

Abridged, adj., Ṇàgérégi.

Abroad, adv., Kázhìtí.

Abroad, n., Zhìkátí.

Abrogate, v., Wugàṇmi.

Abrupt, adj., Cekpara.

Abruptly, adv., Cekparanyi.

Abscess, n., Egún.

Abscisic acid, n., Tsàrìgi sùṇbayagi.

Abscissa, n., Sùṇbaya; Esùn baya.

Abscission, n., Sùṇbayakuṇ.

Abscond, v., Dzùṇnạnga.

Absconder, n., Nạngadzùṇci.

Abseil, v., Ṃàgbạṇ; Ṃà ègbạṇ.

Absence, n., Ciciṇbo.

Absence seizure, n.

Absent, adj., v., Ṇàbo.

Absent-mindedness, n., Tànkokogi.

Absinthe, n., Guṇgòrònuwạṇ.

Absolute, adj., Kponyí.

Absolute advantage, n., Dzoló kponyí.

Absolute auction, n, Bátú kponyí.
Absolute ceiling, n., Dafin kponyí.

Absolutely, adv.,Kponkponyí.

Absolutely not! interj., Kponyí a!

Absolute magnitude, n., Gbángágbà

kponyí.

Absolute majority, n., Gbógbàci

kponyí.

Absolute music, n., Toroko kponyí.

Absoluteness, n., Kpokponkponyí.

Absolute poverty, n., Yàjì kponyí.

Absolute priority, n., Kédzògi

kponyí.

Absolute temperature, n., Kálántsa

kponyí.

Absolute value, n., Kuṇkuṇdạn

kponyí.

Absolute zero, n., Vuṇlági kponyí.

Absolution, n., Kponyífá.

Absolutism, n., Kponyíjiṇ.

Absolve, v., Fo.

Absolving, n., Fifo.

Absonant, n., Zhìwú.

Absorb, v., Fíṇmi.

Absorb (attention), v., Kulisafi;

Kulasafi.

Absorbance, n., Mifíṇ.

Absorbefacient, adj., Dzimifín.

Absorbent, n., Fíṇmiyagi.

Absorbent cotton, n., Lulu

fíṇmiyagi.

Absorptance, n., Fíṇmikpa.

Absorption, n., Fíṇmiki.

Absorption point, n., Tígi fíṇmiki.

Absorption spectrum, n., Kina

fíṇmiki.

Absquatulate, v., Zhiforofo.

Abstain, v., Kìṇ.

Abstemious, adj., Washizhìci.

Abstention, n., Kikégǎṇ.

Abstinence, n., Kégǎṇfé.

Abstinence theory, n., Dìbì kégǎṇfé.

Abstract, v., Lìwa; Lì wa.

Abstract, n., Lìwagi.

Abstract expressionism, n.,

Gádágbejin lilìwa.

Abstraction, n., Lilìwa.

Abstractionism, n., Lilìwajiṇ.

Abstract noun, n., Yéci lìwagi.

Abstract of title, n., Lìwagi nya tíci.

Abstruse, adj., Cesó.

Absurd, adj., Kpàmbǎ.

Absurdism, n., Kpàmbǎso.

Absurdity, n., Kpàmbǎgi.

Absurdity, engage in, v., So

kpàmbǎ.

Abu Dhabi, n., Àbú Zábì.

Abuilding, adj., Dạnbàmi o.

Abuja, n., Ábújá.

Abulia, n., Gbàṇwùciṇbo.
Abuna, n., Dǎyî; Ndǎ yî.

Abundant, adj., Liàshia.

Abundantly, adv., Liàshianyǐ.

Abundance, n., Shalià; Eshialià.

Abuse, v., Nyiyé.

Abuse, n., Eyényi.

Abuse (verbal), v., Gítokó.

Abuse (verbal), n., Tokógí.

Àbú Simbel, n., Abu Símbèlì.

Abusive, n., Tokógíci.

Abusive tax shelter, n., Dàta èdǔ

tokógíci.

Abut, vt, vi, Kekîn.

Abutment, n., Kînke.

Abuttals, n., Kînkezhì.

Abuzz, n., Ṃàwúle.

Abvolt, n., Vólútìkpó.

Abwatt, n., Wótìkpó.

Abysmal, adj., Gushekókó.

Abyss, n., Bókûn.

Abyssal, adj., Tàkòdù; Tàkò edù.

Abyssal plain, n., Làgǎṇ tàkòdù.

Abyssinia, n., Hábàshà; Àbìsínínyạ.
Abyssinian, n., Hábàshàci.

Abyssinian cat, n., Dàngi Hábàshàci.

Abyssopelagic, adj., Tàkòdùkóci.

Acacia, n., Káshía.

Academe, n., Ewǔbàgi; Wǔbàgi.

Academia, n., Ewǔbà; Wǔbà.

Academic, n., Ewǔtaci; Wǔtaci.

Academic dress, n., Èdě wǔtaci.

Academician, n., Zàwǔtaci.

Academism, n., Wǔtacijin.

Academic year, n., Eya wǔtaci.

Academy, n., Ewǔta; Wǔta.
Academy Award, n., Tuṇkiṇ Wǔta.

Acadia, n., Àkádiyá.

Acadian, n., Àkádiyáci.

Acadian French, n., Firenci

Àkádiyá.

Acadian orogeny, n., Kânmạnpati

Àkádiyá.

Acalculia, n., Zhìlòkebá.

Acanthi, n., Fiṇnikànzhì.

Acanthocephalan, n., Gókàṇtí;

Egókàṇtí.

Acanthomoeba, n., Kànwazhìngi.

Acanthomoeba infection, n.,

Kukuká kànwazhìngi.

Acantopterygian, n., Gwakaṇkaṇ.

Acanthus, n., Fiṇnikàṇ.

A cappella, adv., Bé béré ni.

Acapulco, n., Àkápulikò.

Acardia, n., Kòvigizhì.

Acariasis, n., Mukumitáṇ.

Acari, n., Mukumizhì.

Acaricide, n., Mukumiwugi.

Acarid, n., Mukumigi.

Acaroid resin, n., Cìṇbuṇnú Mukugi.

Acarology, n., Kpikpémukumi.

Acarophobia, n., Dàṇsuṇkómukumi.

Acarus, n., Mukumi.

Acatalectic, adj., Kagingi.

Acaudal, adj., Cintàràciṇboci.

Acaulescent, adj., Gbòkòciṇboci.

Acca, n., Zàwǔ.

Accede, v., Yé.

Accelerando, adv., adj., Kpalanci.

Accelerant, adj., Kpalagi.

Accelerate, v., Lakpa.

Accelerated benefits, n., Miṃàgezhi

kpala.

Accelerated cost recovery system,

n., Mikugúṇ dzìdzìzhǐṇ Wófà

kpala.

Accelerated depreciation, n., Wócíṇ

kpala.

READ ALSO  Nupe Tribe

Accelerated graphics port, n.,

Yònyǐká kpàtazún kpala.

Acceleration, n., Ekpala.
Acceleration clause, n., Mizogi kpala.

Acceleration coefficient, n., Gídzàgebà kpala.

Acceleration request, n., Gwabà kpala.

Acceleration stress, n., Bapà kpala.

Accelerator, n., Kpalaci.

Accelerator card, n., Vòkpalú kpala.

Accelerometer, n., Dǎmugikpala.

Accent, n., Dìmi; Edì mi.

Accent lighting, n., Bàtiṇgi dìmi.

Accented, adj., Bamdìmi.

Accentual, adj., Nyidìmi.
Accentuate, v., Ròdìmi.

Accept, v., Gò; Gòyé.

Acceptable, adj., Yégòci.

Acceptable daily intake, n., Gínyi fondodò yégòci.

Acceptance, n., Yégò.

Acceptance agent, n., Zàtun yégò.

Acceptance bonus, n., Wǎngigi yégò.

Acceptance sampling, n., Màmakicigi yégò.

Acceptation, n., Yiyégò.

Accepter, n., Yégòci.

Accepting, n., Gugòyé.

Accepting house, n., Emì Gugòyé.

Acceptor, n., Zayégòci.

Access, v., Gàkpa; Gà ekpa.

Access, n., Ekpagà.

Access broker, n., Shìkwatia kpagà.

Access charge, n., Wókàrà kpagà.

Access code, n., Fínmi kpagà.

Access control, n., Shikàngi kpagà.

Accessory, n., Nyạgwabe; Enyạ egwa

be.

Accessory (criminal abetter),n., Zàgwapa.

Accessory after the fact, n., Zàgwapa zunma gànjiṇ o.

Accessory apartment, n., Katakányí
nyạgwabe.

Accessory before the fact, n., Zàgwapa bedzo gànjiṇ o.

Accessory mineral, n., Kùjá nyạgwabe.

Accessory nerve, n., Dìṇkiṇ nyạgwabe.

Accessory pigment, n., Ètạngi nyạgwabe.

Accessory shoe, n., Èdà nyạgwabe.

Accessible, adj., kpagàyéci.

Accession, n., Kpagàyé.

Accession country, n., Kinkpò kpagàyé.

Access number, n., Dókuṇgi kpagà.

Access point, n., Tígi kpagà.

Access profile, n., Furusàngi kpagà.

Access time, n., Èká kpagà.

Access URL, n., URL i kpagà.

Acciaccatura, n., Níbíngi; Ení

ebíngi.

Accidence, n., Titánkîn.

Accident, n., Kîntán.

Accidental, adj., Kîntánci.

Accidental death, n., Tsutsu Kîntán.

Accidental death and dismemberment, n., Tsutsu Kîntán be bàgúṇnyi.

Accident and emergency, n., Kîntán be dzùṇdzùṇběgà e.

Accident insurance, n., Nyạgbànbá kîntán.

Accident-prone, Bambókîntán.

Accipiter, n., Lányé.

Accipitrine, adj., Lányéci.

Acclaim, v., Doyé.

Acclaim, n., Yédo.

Acclamation, n., Dudoyé.

Acclimate, v, Jinkátíkîn.

Acclimatize, v., Mạkátíkîn.

Acclivity, n., Tíguṇ.

Accolade, n., Cíṇwạnkó.

Accommodate, v., Gòmìdạn.

Accomodating, n., Mìgòdạnci.

Accomodation, n., Mìgòdạn; Èmìgòdạn.

Accomodation address, n., Bàfé mìgòdạn.

Accomodation bill, n., Guṇtèka mìgòdạn.

Accomodation ladder, n., Ekpa mìgòdạn.

Accomodation paper, n., Bàrifù mìgòdạn.

Accomodation platform, n., Siṇsàrà

mìgòdạn.

Accomodationist, n., Zamìgòdạnci.

Accompaniment, n., Kạnạzhe.
Accompanist, n., Kạnạzheci.

Accompany, v., Yi; Yizàn.

Accomplice, n., Èmànginci.

Accomplish, v., Gǔṇyé.

Accomplished, adj., Yégǔnci.

Accomplished bill of lading, n., Dòkpo guṇtèka Jinshéci.

Accomplishment, n., Yégǔn.

Accord, v., Yéyé.

Accord, n., Eyéyé.

Accordance, n., Yéyéga.

According as, conj., yéyé ke.
Accordingly, adv., yéyé acinga.

According to…, prep., … yéyé gàn.

Accordion, n., Nạmfatò; Nạmfa Ètò.

Accordion fold, n., Kikápà nạmfatò.

Accordion insert, n., Básogi nạmfatò.

Accordion pleats, n., Yífígi nạmfatò.

Accost, v., Gbwàwùn.

Accouchment, n., Kávimạn; Èká evimạn.

Accoucher, n., Zàvimạn.

Account (finance), v., Dạndǔ; Dạn èdǔ.

Account, n., Dǔdạngi; Èdǔdạngi.

Accountable, adj., Tádǔwǒ; Tá èdǔwǒ.

Accountancy, n., Tuṇdǔdạn; Etuṇ èdǔdạn.

Accountant, n., Èdǔdạnci.

Accountant’s letter, n., Báritsaká èdǔdạnci.

Account day, n., Efo èdǔdạn.

Account debtor, n., Gbàtàgíci èdǔdạn.

Account executive, n., Zàmigbatú èdǔdạn.
Account for, vt., Gàn dǔdạn.

Accounting, n., Èdǔdạn.

Accounting cost, n., Wófà èdǔdạn.

Accounting cycle, n., Kurumạgi èdǔdạn.

Accounting equation, n., Elózhègi èdǔdạn.

Accounting exposure, n., Kpalawǔ èdǔdạn.

Accounting insolvency, n., Wósạnnà èdǔdạn.

Accounting profit, n., Èlè èdǔdạn.

Accounting rate of return, n., Milò èzhǐn nyạ èdǔdạn.

Accounting ratio, n., Tòntòrí èdǔdạn.

Accounting year, n., Eya èdǔdạn.

Account of sales, n., Èdǔdạn nya nyạkúnzhi.

Accounts payable, n., Èdǔdạnzhi yiyàwǒci.

Accounts receivable, n., Èdǔdạnzhi gbwàgòwǒci.

Accounts receivable aging, n., Ekùku gbwàgòwǒci èdǔdạnzhi.

Accounts receivable factoring, n., Gbàtàshi gbwàgòwǒci èdǔdạnzhi.

Accounts receivable financing, n., Gigewó gbwàgòwǒci èdǔdạnzhi.
Accounts receivable turnover, n., Zhizhèkpe gbwàgòwǒci èdǔdạnzhi.

Accouter, v., Gunwifạn; Gun àwifạn.

Accouterment, n., Àwifạn.

Accra, n., Akárá.

Accredited land consultant, n., Dạndàci kîn Jìbàgíci.

Accrete, v., Sábàn.

Accreted, adj., Bànsáci.

Accreted value, n., Kuṇkuṇdạn bànsáci.

Accretion, n., Bànsá; Ebànsá.

Accretion disk, n., Fefe bànsá.

Accrual, n., Gbwásági.

Accrual basis, n., Kînshì gbwásági.

Accrual bond, n., Rǐgbà gbwásági.

Accrual method, n., Kpatuṇ gbwásági.

Accrual of discount, n., Gbwásági nya wódíṇ.

Accrue, v., Ságbwá.

Accrued expense, n., Wómán gbwásáci.

Accrued income, n., Wèzhǐṇ gbwásáci.

Accrued interest, n., Shiàshià gbwásáci.

Accrued market discount, n., Wódíṇ dzukó gbwásáci.

Acculturate, v., Gindidạn.

Acculturation, Didạngin.

Accumulate, v., Dànyekan.

Accumulated dividend, n., Gigáṇri didànyekàṇci.

Accumulated earning, n., Wógbe didànyekàṇci.

Accumulation, n., Didànyekàṇ.

Accumulation period, n., Roro didànyekàṇ.
Accumulation unit, n., Nníkạn didànyekàṇ.

Accumulative, adj., Didànyekàṇgi.

Accumulator, n., Ndadànyekàṇgi; Ndadidànyekàṇgi.

Accuracy, n., Èkíari.

Accuracy jumping, n., Jijamfùrù èkíari.

Accurate, adj., Kíanyí.

Accurately, adv., Kíankíanyí.

Accursed, adj., Nyạmibóci.

Accusation, n., Ebódatú.

Accusative, adj., Bódatúgi.

Accusatorial, adj., Bódatúgà.

Accusatory, n., Bódatúgàri.

Accuse, v., Dabótú.

Accused, n., Bódatúci.

Accuser, n., Zàbódaci.

Accusing, n., Bódaci.

Accustom, vt., Páyé.

Accustomed, adj., Páyéci.

Ace, n., Túnnígi; Etú niní.

Acebutolol, n., Míkònìsábá.

Acellular, n., Kiáwuṇcinboci.

Acentric, adj., Ràtàciṇ.
Acepahlous, adj., Ràtí.

Acequia, n., Jèyé.

Acequia madre, n., Jèyé Nnǎkuṇ.

Acer, n., Acerb, adj., Wukù.

Acerbate, v., Gíkùwu.

Acerbation, n., Kùwugí.

Acerbic, adj., Wukùgi.

Acerbity, n., Ekùwu.

Acervulus, n., Kìtìrì.

Acet- , prefix, – yìsábá.

Acetabulum, n., Kùṇkodo; Tsúkùṇkodo.

Acetal, n., Yìsábáge; Yìsábági ege.

Acetaldehyde, n., Geràsábá; Geràmạnu yìsábá.

Acetamide, n., Sạnmạriyìsábá.

Acetaminophen, n., Geyésạnmạgà
yìsábá.

Acetanilide, n., Zhìshígiciyìsábári.

Acetate, n., Yìsábákùn.

Acetazolamide, n., Sạnmạrizhìsuṇyìsábá.

Acetic, adj., Yìsábági.

Acetic acid, n., Tsárigi yìsábági.

Acetic anhydride, n., Ràmạnuwạnri
yìsábági.

Acetify, v., Sàyìsábági.

Aceto- , prefix, – yìsábá.

Acetohexamide, n., Sạnmạritágùṇci yìsábá.

Acetone, n., Yìsábányạ.

Acetone body, n., Kámàṇ yìsábányạ.

Acetyl, n., Yìsábári.

Acetyl Coezyme A, n., Nímbǒbà A Yìsábári.

Acetylate, v., Bayìsábá

Acetylcholine, n., Gàrigiyìsábári.

Acetylcholinesterase, n., Gàrigiyìsábárikòci.

Acetylene, n., Yìsábági.

Acetylide, n., Yìsábágici.

Acey-deucy, n., Túnnígi bàgǐgi.

Ach! Interj., Nhún! ACH, n., É si ecì.

Acha, n., Suru.

Achaea, n., Akáyíyà.

Achaean, n., Akáyíyàci.

Achaemenid, n., Akáménici.

Achalasia, n., Ràfávùn.

Achar, n., Aká.

Acharya, n., Akáriyá.

Achcha! Interj., Úhǔn!

Ache (body), v., Tán.

Ache (head), v., Sáṇ.

Achene, n., Ràkpégi.

Acheron, n., Akironi.

Acheulian, n., Ashulici.

A cheval, adv., Ebanba.

Achieve, v., Tsatí; Tsa etí.

Achieved status, n., Kiṇnigíró títsaci.

Achievement, n., Títsa; Etítsa.

Achievement age, n., Yatí Títsa.

Achiever, n., Zàtítsa.

Achilles, n., Akilìsì.

Achilles heel, n., Bòkùn Akilìsì.

Achilles jerk, n., Fùrùkpà Akilìsì.

Achilles tendon, n., Borogo Akilìsì.

Aching (body), n., Titán.

Aching (head), n., Sisán.

Achiral, adj., Ràgwaci.

Achkan, n., Akâni.

Achlorhydria, n., Ràgónumạnu.

Achondrite, n., Ràkpórogi.

Achondroplasia, n., Ràkizhì.

Achoo! Interj. Acu!
Achromat, n., Ràyénuci.

Achromatic, adj., Ràyénu.

Achromatic colour, n., Nutsa ràyénu.

Achromatic lens, n., Lówòci ràyénu.

Achromatic prism, n., Èdìngi ràyénu.

Achromatopsia, n., Ràleyénu.

Acicular, n., Kiṇgi.

Acid, n., Tìgì.

Acidaemia, n., Gìatìgì.

Acid anhydride, n., Ràmạnuwạnri tìgì.

Acid chloride, n., Gónugici tìgì.

Acid deposition, n., Cíṇcíṇta tìgì.

Acid drop, n., Etò tìgì.

Acidemia, n., Gìatìgì.

Acid grind, n., Ego tìgì.

Acid house, n., Èmì tìgì.

Acidic, adj., Gìtì.

Acidify, v., Bátìgì.

Acidimetre, n., Dǎmutìgì.

Acidity, n., Gìtìgìtì.

Acid jazz, n., Jazì tìgì.

Acidophil, n., adj., Bamgìtì.

Acidophilic, adj., Bamgìtì.

Acidophilus, n., Bamgìtì.

Acidophilus milk, n., Nwánwá bamgìtì.

Acidosis, n., Gbàntìgì.

Acid protease, n., Dzòngikòci tìgì.

Acid rain, n., Ele tìgì.

Acid reflux, n., Jèzhìnró tìgì.

Acid rock, n., Tákùṇkó tìgì.

Acid salt, n., Esaṇ tìgì.

Acid test, n., Mimàciṇlě tìgì.

Acid test ration, n., Tòntòrí Mimàciṇlě tìgì.

Acidulate, v., Fiátìgì.

Acidulous, adj., Tìgìfiági.

Aciduria, n., Vìdìnnìtìgì.

Acierate, v., Leléfà.

Acinus, n., Kposun.

Ack ack, n., Ákù àkù.

Ack-emma, n., Àkù emaṇ.

Ackee apple, n., Yìlà.

Ackee apple tree, n., Yìlànci.

Ackerman steering, n., Tsótsógi Àkùmaṇ.

Acknowledge, v., Yèkpikpe.

Acknowledgement, n., Kpikpeyè.

Aclinic line, n., Esùn ràtsòkpé.

ACLU, n., ACLU.
Acme, n., Lègè.

Acmeism, n., Lègèjiṇ.

Acne, n., Gízògi.

Acne conglobata, n., Gízògi tíkaṇko.

Acne rosacea, n., Gízògi korodzûndzûn.

Acne vulgaris, n., Gízògi dacigi.

READ ALSO  Nupe Language Translation

Acoelomate, n., Ràfogbàṇ.

Acolyte, n., Kpanyági.

Aconcagua, n., Àkonkágùwà.

Aconite, n., Naṇcé.

Aconitine, n., Naṇcégi.

Acorn, n., Yénsùn.

Acorn barnacle, n., Kandùsaṇ yénsùn.

Acorn squash, n., Èbě yénsùn.

Acorn worm, n., Ègo yénsùn.

Acouchi, n., Àkúshì.

Acoustic, adj., Guṇwo; Eguṇwo; Eguṇ wo.

Acoustic nerve, n., Dìṇkiṇ guṇwo.

Acoustic neuroma, n., Dìṇkiṇgiwùṇ
guṇwo.

Acoustic roll, n., Nyàtsaṇ guṇwo.

Acoustics, n., Guṇwozhi.

Acoustic tile, n., Giamạ guṇwo.

Acoustic trauma, n., Tìntán guṇwo.

Acoustoelectric, n., Nạdìṇdorógiguṇwo.

Acquaint, vt., Nyakà.

Acquaintance, n., Nugùndò.

Acquaitance rape, n., Shiankálá zàkáṇ.

Acquainting, n., Ekànya.

Acquiesce, v., Fáyé.

Acquire, v., Bó.

Acquired advantage, n., Edzoló gígòci.

Acquired character, n., Yèrébó gígòci.

Acquired endowment, n., Riagí
gígòci.

Acquired immune deficiency
syndrome, n., Cigáṇí díṇdíṇké zhìtuṇró gígòci.

Acquired taste, n., Sàṇwo gigígò.

Acquirement, n., Gigígò.

Acquirer, n., Zagígòci.

Acquisition, n., Gògògí.

Acquisition account, n., Dǔdạngi gògògí.

Acquisition cost, n., Wófà gògògí.

Acquisition mailing, n., Fúfùgí
gògògí.

Acquisitions, n., Gògògízhì.

Acquisition stock, n., Kìtì gògògí.

Acquisitive, adj., Gògògíci.

Acquit, v., Foyé.

Acquittal, n., Yéfo.

Acquittance, n., Gbàtàfo.

Acrania, n., Ràtívo.

Acre, n., Kânpá.

Acreage, n., Kânpági.

Acredit, v., Gíjìbà.

Acreditation, n., Jìbàgí.

Acredited, adj., Jìbàgíci.

Acredited investor, n., Zawúfạn Jìbàgíci.

Acre-foot, n., Bìcíkpere kânpá.

Acre-inch, n., Eními kânpá.

Acrid, adj., Tsàró.

Acridine, n., Tsàrógi.

Acriflavine, n., Yaràntsàró.

Acrimonious, adj., Bibátsàri.

Acrimony, n., Bátsàri.

Acrivastine, n., Mitsàróga.

Acro-, prefix, -kpáká.

Acrobat, n., Kìtìtsàci.

Acrobatics, n., Kìtìtsà.

Acrocentric, adj., Tàcìṇkpáká.

Acrocephaly, n., Etíkpáká.

Acrodont, n., Nyíkànkpáká.

Acrodynia, n., Etáṇkpáká.

Acrolect, n., Edǐkpáká.

Acrolein, n., Mitsàroó.

Acrolith, n., Tákùnkpáká.

Acrocyanosis, n., Dòfakákpáká.

Across, adv., Dankpan; Dankpan dozhi o.

Acrylic, n., adj., Mitsàrógi.

Acrylic acid, n., Tsàrìgi mitsàrógi.

Acrylic resin, n., Cìṇbuṇnú mitsàrógi.

Act, v., Jiṇgàn.

Act, n., Egànjiṇ.

Actaeon, n., Akitényiṇ.

Actin, n., Jiṇgiṇ.

Actin-,prefix, – Jiṇgiṇ.

Actinal, adj., Nạyèrènạ.

Acting (temporary), adj., Gòsuṇgwa.

Actinian, n., Shinạyèrè.

Actinic, adj., Nạyèrèkàn.

Actinide, n., Lesónạyèrè.

Actino-,prefix, -nạyèrèmi.

Actinolite, n., Tákùnnạyèrè.

Actinometre, n., Dǎmuginạyèrè.

Actinomorphic, n., Miyénạyèrè.

Actinomycete, n., Kurunạyèrè.

Actinomycin, n., Kuruginạyèrè.

Actinomycosis, n., Kurutánnạyèrè.

Actinopterygian, n., Gwankạnnạyèrè.

Actinouranium, n., Kófìṇginạyèrè.

Action, n., Jiṇjiṇgàn.

Action figure, n., Yétsa jiṇjiṇgàn.

Action game, n., Kìtǐdzǒ jiṇjiṇgàn.

Action group, n., Nàmi jiṇjiṇgàn.

Action item, n., Nyạkàn jiṇjiṇgàn.

Action man, n., Ndǎ jiṇjiṇgàn.

Action movie, n., Kiánkiági jiṇjiṇgàn.

Action officer, n., Zàtuṇbà jiṇjiṇgàn.

Action-packed, adj., jiṇjiṇgàn èkpopaci.

Action painting, n., Karo jiṇjiṇgàn.

Action potential, n., Kpówǒgi jiṇjiṇgàn.

Action replay, n., Edzǒmàbe jiṇjiṇgàn.

Action spectrum, n., Bósàṇ jiṇjiṇgàn.

Action stations, n., Kiṇnigíbàzhì jiṇjiṇgàn.

Action to quiet title, n., jiṇjiṇgàn nạ a ga koti tici na.

Actionable, adj., Jiṇjiṇgànwǒ.

Actioner, n., Jiṇjiṇgànci.

Activate, v., Nạjiṇgàn.

Active, adj., Bá.

Activeness, n., Bibá.

Activity, n., Bibákàn.

Act of contrition, n., Egànjiṇ nyá nînzùṇ.

Act of faith, n., Egànjiṇ nyá yiyakpe.

Act of God, n., Egànjiṇ nyá Sòkó.

Act of Union, n., Egànjiṇ nyá migúṇkàn.

Act on, v., Jiṇgàn etí.

Actor, n., Zàjiṇgàn.

Act out, v., Jiṇgàn bàde.

Actual, adj., Gbohín.

Act up, v., Jiṇgàn èpe.

Acute (angle), n., Kukun.

Adage, n., Gàncìṇ.

Adam, n., Àdàmǔ.

Adam’s apple, n., Èkògi.

Adapt, v., Dayénu.

Adaptation, n., Yénuda.

Add, v., Be.

Adder, n., Evàn.

Addition, n., Bibe.

Additive, n., Kando.

Address, n., Bàfé; Ebà èdùṇfé.

Add up, v., Be kebá.

Adenoids, n., Kódàngi.

A deux, adv., adj., Gúbángi.

Adhere, v., Teba.

Adhesive, n., Tekangi.

Adhesive, adj., Tekàn.

Adhesiveness, n., Èkànte.

Adieu, interj., Sáyí kándoci.

Adjacent, adj., Kumì.

Adjoin, v., Kú.

Adjoining, n., Kukú.

Adjourn, v. Tuntí.

Adjournment, n.,Tuntítantí.

Adjust, v., Yétsò; Yé tsòba.

Adjustment, n., Tsutsòyé.

Admiral, n., Sakógan; Nusakógan.

Admit, v., Gómi

Admittance, n., Emigó.

Admix, v., Vuṇdan.

Admixture, n., Vuṇvuṇdan.

Admonish, v., Jiṇ gàngbà.

Admonition, n., Gàngbà.

Adnexa, n., Bàsogi.

Adolescence, n., Ènà.

Adolescent, n., Nànà.

Adopt, v., Te.

Adoption, n., Egite.

Adorn, v., Shia; Jin shiafurudi.

Adornment, n., Shishia; Shiafùrùdi.

Adrenal, n., Korikori.

Adrift, v., Yalò.

Adult, n., Nugba.

Adult, adj., Gbáṇgbǎṇ.

Adulterer, n., Nyàciṇdáci.

Adultery, n., Nyàciṇdá.

Adultery, commit, v., Dányàciṇ.

Advance, v., adj., Tatú.

Advancement, n., Ètúta; Túta.

Advantage, n., Dzoló; Edzoló.

Advantageous, adj., Lodzó.

Adventure, n., Zhiacinbe.

Adventurous, adj., Zhiacinbegi.

Advertise, v., Kpòruwó.

Advertisement, n., Ruwókpò.

Advice, n., Gìṇ.

Advise, v., Gigìṇ.

Adviser, n., Kàshí.

Adze, n., Kékérégi.

Aeon, n., Roro.

Aegis, n., Saban.

Aerial, adj., Tsátsárá.

Aerolite, n., Sòkógbà.

Aeroplane, n., Yafìtí; Eya fìtí.

Afar, adv., Kpákó.

Affair (event), n., Ènyàn.

Affair (concern), n., Ebo.

Affect, v., Tạn.

Affecting (emotional), adj.,Béshi.

Affection, n., Èyě.

Affluent, adj., Nyadeci; Enyadeci.

Affluent (river), n., Dogi; Edogi.

Affluence, n., Enyade.

Afoot, v., Dàbìcí.

Afore, adv., Pányi lě.

A fortiori, adv., Be kágbó gan e

Afraid, v., Suṇdàṇ.

Africa, n., Afirikà.

African (person), n., Afirikàci.

African American, n., Afirikàcǐ Amerikàci.

African lung fish, n., Edangi.

African knife fish, n., Bantala.

Aft, n., Yazùṇ; Eyazùṇ.

After, prep., Zùṇmà.

After-birth, n., Eló.

After this, prep., Beci.

Afternoon, n., Yidá; Eyidá.

Afterward, adv., Zùṇmà wǔṇcìṇ o.

Again, adv., Be.

Against, prep., Sún.

Agama, n., Katànkpiṇni.

Agate, n., Bátakó.

Agbada, n., Èwò bùrà.

Age (years old), n., Eyatí; Yatí.

Age (era), n., Kámikó.

Age (become elderly), v., Jiṇ nusa.

Age (become old), v., Kukù.

Aged, adj., Jìgbáṇ.

Agency, n., Zàtunta.

Agent, n., Zàtun; Ezà tunci.

Age-old, adj., Jiṇfo.

Aggregate, adj., Furanyi.

Aggregate, n., Furagi.

Agile, adj., Nyǐdìn.

Agility, n., Èdìnyǐ.

Aging, n., Ekùku.

Agitate, v., Kpèké.

Agitated, adj., Kpèjì.

Agitation, n., Kpèkékpèké.

Agitato, adj., adv.,Kpèkékùnyi.

Agitator, n.,Kpèkéci.

Agitprop, n., Sákpákpèké.

Aglaia, n., Àgùláyà.

Agleam, adj., Gònạmáṇ.

Aglet, n., Kùnkìn; Tákùnkìngi.

Agley, adj., Zhìyè.

Aglimmer, adj., Gònạkéngǐ.

Aglitter, adj., Gònạbáṇ.

Agloo, n., Fonyikạ; Èfo nyikạ.

Aglow, adj., Gònạko.

Aglu, n., Fonyikạ.

Agma, n., Túkùnkàn.

Agnail, n., Vùdùṇnútáṇ.

Agnate, n., Yémạ.

Agnathan, n., Ràngbakun.

Agnathia, n., Ràngbakungùṇ.

Agni, n., Sònàṇ; Àgunì.

Agnolotti, n., Èkálì.

Agnomen, n., Yenici.

Agnosia, n., Ràgbáṇro.

Agnostic, n., Ràgbáṇkpeci.

Agnosticism, n., Ràgbáṇkpejiṇ.

Agnus castus, n., Cigbàṇ tsátsà.

Agnus Dei, n., Nạngi Sòkó.

Ago, adv.,Lělè.

Agog, adj., Womáṇro.

-agog, suffix, Mishìgi- Agogic, adj., Mishìgùn.

Agogics, n., Mishìkàn.

A gogo, adv., Kpo bodo.

-agogue, suffix, Mishìgi-

Agonise, v., Táṇgbáṇ.

Agonised, adj., Gbáṇtáṇgạ.

Agonising, adj., Táṇgbáṇgạ.

Agonist, adj., Gbáṇtáṇci.

Agonistic, adj., Gbáṇtáṇkùn.

Agony, n., Gbáṇtáṇ.

Agony aunt, n., Nnặgi gbáṇtáṇ.

Agony column, n., Èkpó gbáṇtáṇ.

Agony uncle, n., Ndǎgi gbáṇtáṇ.

Agora (Greek), n., Kàṇyedạ.

Agora (Israeli), n., Wógi.

Agorae, n., Kàṇyedạ.

Agoraphobia, n., Dàṇwǒgạkàṇyedạ.

Agorot, n., Wógi.

Agouti, n., Agúti.

Agra, n., Agúra.

Agrahayana, n., Agúráhayánạ.

Agranulocyte, n., Kiáwuṇzhikpórogi.

Agrapha, n., Zhìkikáci.

Agraphia, n., Zhìnyạká.

Agrarian, n., Kânnùkùn.

Agrarianism, n., Kânnùkùnjiṇ.

Agree, v., Yé; Yégbáṇ.

Agreeable person, n., Ezàyèkò.

Agreement, n., Egbányé.

Agreement of sale, n., Egbányé nyạ Nyạkún.

Agrestal, n., Kúlatí.

Agrestic, n., Kúlatíci.

Agri-, prefix, Kânrí.

Agribusiness, n., Bùcájiṇkânró.

Agrichemical, n., Nyạsạgikânrí.

Agricultural, adj., Kânnùgi.

Agriculture, n., Kânnù.

Agriculturist, n., Kânnùci.

Agri-food, n., Nyạgícikânrí.

Agrimony, n., Túrikạ.

Agriterrorism, n., Eyédzújiṇkânrí.

Agro-, prefix, Kânró.

Agrobiology, n., Kpikenạkânró.

Agrochemical, n., Nyạsạgikânró.

Agrodolce, n., Bákámạnạ.

Agrofestry, n., Kúsòkùnkânró.

Agroindustrial, adj., Bájiṇtuṇcikânró.

Agroindustry, n., Bájiṇtuṇkânró.

Agrology, n., Kpikpekânró.

Agronomic, adj., Kpikpekîṇgạ.

Agronomics, n., Wóyékpakânró.

Agronomy, n., Kîṇgạn.

Agrostology, n., Kpikpegó.

Aground, adj., adv., Kotú.

Agua fresco, n., Nuwaṇdáfègi.

Aguardiente, n., Nuwaṇnạgi.

Ague, n., Bàgùṇ.

Ah! Interj., Áh!

Aha! Interj., Àhá!

Ahead, adj., adv., Dạyé o.

Ahem! Interj., Nhúṇ.

Ahimsa, n., Ràgùṇ.

Ahistory, adj., Zhìtàṇ.

Ahold, n., Gwasuṇkạn.

Aholehole, n., Gwankạnkạn.

-aholic, suffix, Shigi-

A-horizon, n., Nugúṇfìṇ-A.

Ahoy! Interj!, Àháya!
Ahriman, n., Nạgbạṇ gàgùṇ; Árimạn.

Ahura Mazda, n., Tsòci Lùkóntágbạṇci.

Aid, v., Cewú.

Aid, n., Ewúce.

Aid agency, n., Zàtunta ewúce.

Aid climbing, n., Guṇguṇ ewúce.

Aide, n., Egi kata.

Aided, adj., Wúceci.

Aide-de-camp, n., Egi kata-nyạ-dòta.

Aided recall, n., Ebótuṇyé wúceci.

READ ALSO  Nupe Proverbs

Aid elimination, n., Etíwu ewúce.

Aide-memoire, n., Egbàṇpa ewúce.

Aid ladder, n., Ekpa ewúce.

Aid rating, n., Milògùṇ ewúce.

AIDS, n., Kékúṇtáṇ.

AIDS dementia, n., Rànyạgbạn kékúṇtáṇ.

AIDS dementia complex, n., Yéguṇ rànyạgbạn kékúṇtáṇ.

AIDS enteropathy, n., Nạtáṇnîndzù
kékúṇáṇ.

AIDS wasting syndrome, n., Cigáṇí zuzoya kékúṇtáṇ.

Aid station, n., Kiṇnigíbà ewúce.

Aid worker, n., Etuṇloci ewúce.

Aigrette, n., Lúnbǒkùṇgi.

Aiguille, n., Tákùnkìn.

Aiguillette, n., Tákùnkìngi.

Aikido, n., Nạgbạṇwàgạní; Àyìkídò.

Ail, v., Guṇgùṇ.

Ailanthus, n., Cigbạnsòkófìṇ.

Aileron, n., Gwapàgi.

Ailing, adj., Gùṇguṇci.

Ailment, n., Egùṇguṇ.

Ailurophile, n., Dàngiwáci.

Ailurophobe, n., Dàṇwǒcidàngi.

Aim, v., Túgwa.

Aim, n., Gwatú; Egwatú.

Aimless, adj., Zhìgwatú.

Ainhum, n., Tìkpàtiṇ.

Ainu, n., Àyínù.

Aioli, n., Lowomí.

Air, n., Efè.

Air, v., Túfè.

Airable, adj., Fètáwǒci.

Air bag, n., Nạmbàfè.

Air bag injury, n., Ebànyi nạmbàfè.

Air ball, n.,Suṇgǐfè; Esuṇgǐfè.

Air base, n.,Biyétafè.

Air bed, n.,Letífè.

Air bladder, n.,Mìvìdìnnìfè.

Airboat, n., Eya nuwạṇfè.

Air box, n.,Bátafè.

Airborne, adj., Dạnfè.

Air brake, n.,Zàṇkàṇgifè.

Airbrick, n., Lànkpàfè.

Air bridge, n.,Kpandarafè.

Airbrush, n., Èfìṇgifè.

Airburst, n., Èlàfè.

Airbus, n., Kukàṇmạfè.

Air cargo agent, n., Zàtun kàràkofè.

Air chamber, n., Katandǎfè.

Air check, n.,Pàyéciṇlěfè.

Air chief marshal, n., Bǎdòkò dzoguṇfè.

Air cleaning box, n., Kpàti edzútáfè.

Air commodore, n.,Gàṇpàgifè.

Air-condition, vt., Edzúféfè.

Air conditioner, n.,Edzúfégifè.

Air conditioning, n., Edzúféjiṇfè.

Aircon unit, n., Nníkạn Edúfè.
Air-cool, vt., Dáfèfè.

Air cooler, n., Fèdàgifè.

Air Corps, n., Nạbàgifè.

Air corridor, n., Dênpàfè.

Air cover, n., Kperèfè.

Aircraft, n., Nyạtswagifìṇ.

Aircraft carrier, n., Nyạláci
nyạtswagifìṇ.

Aircraftman, n., Ndǎnyạtswagifìṇ.

Aircraftwoman, n., Nnǎnyạtswagifìṇ.

Aircrew, n., Samàṇfìṇ.

Air curtain, n., Děyékàṇfè.

Air cushion, n., Fùtùgifè.

Air cushion vehicle, n., Kiálági
fùtùgifè.

Air dam, n., Ègàkófè.

Airdate, n., Fokùṇfè.

Air display, n., Dêwúfè.

Air division, n., Ègáṇfè.

Air door, n., Kpàkofè.

Airdrome, n., Cibidàfìṇ.

Airdrop, n., Cíṇkùṇfìṇ.

Air-dry, n., Túyifè.

Airedale, n., Éyadàyilì.

Airer, n., Efètúci.

Air embolism, n., Sobábìfè.

Air exchanger, n., Gwasàṇcifè.

Airfare, n., Zàṇlèfìṇ.

Airfield, n., Kânfìṇ; Kân nya èfìṇ.

Airflow, n., Èjèfè.

Airflown, adj., Fufùfìṇci.

Airfoil, n., Fénifè.

Air force, n., Ebapàfè.

Air Force One, n., Niní ebapàfè.

Airframe, n., Ròkòfìṇ.

Airfreight, n., Kàràdàgifìṇ.

Air gas, n., Fèvuṇfè.

Airglow, n., Nạkófè.

Airhead, n., Etífìṇ.

Air guitar, n., Gìtáfè.

Air gun, n., Nạtsofè.

Air hockey, n., Gòròkùṇfè.

Air hole, n., Èfofè.

Air hostess, n., Gagòyíwófìṇ.

Airily, adv., Fèginyi.

Airing, n., Fètú.

Airing cupboard, n., Pàtàkùṇmạndù fètú.

Air intake, n., Gínyifè.

Airish, adj., Fufè.

Air jacket, n., Ewògifè.

Air-kiss, n., Miyéfè.

Air lane, n., Darafè.

Air layering, n., Kukókpefè.

Airless, adj., Ràfè.

Air letter, n., Báritsakáfè.

Airlift, n., Èfìṇdzúfìṇ.

Airline, n., Esùnfìṇ.

Airliner, n., Esùnfìṇci.

Airlock, n., Fifidạnfè.

Airmail, n., Fúfùfìṇ.

Airman, n., Ndǎfìṇ.

Airman basic, n., Biyékun ezàfìṇ.

Airman first class, n., Kàmàṇkùṇ kpátí ezàfìṇ.

Air marshal, n., Bǎdòkòfìṇ.

Air mass, n., Mạmạfè.

Air master, n., Ndǎbáfìṇ.

Air Medal, n., Kpàndzànàfìṇ.

Air mile, n., Kpózàṇfè.

Air Miles, n., Kpózàṇzhifè.

Airmobile, n., Gàkéfè.

Air officer, n., Zàtuṇbàfìṇ.

Airpack, n., Èkpofè.

Airpark, n., Gamạnfìṇ.

Airperson, n., Ezàfìṇ.

Air pistol, n., Àkùtiàgifè.

Airplane, n., Pàlàgifìṇ.

Air plant, n., Sáṇṇáfè.

Airplay, n., Dzǒfè; Èdzǒfè.

Air pocket, n., Dzufạnfè.

Air police, n., Zhìyěfè.

Air popper, n., Gúgúrúkạncifè.

Airport, n., Kpàtazúṇfìṇ.

Airport tax, n., Èdǔ kpàtazúṇfìṇ.

Airpower, n., Kágbófìṇ.

Air pressure, n., Èdzupàfè.

Air print, n., Kpópàgifè.

Air pump, n., Jèdìṇfè.

Air quality index, n., Gwàtùn lírikùṇfè.

Air rage, n., Wùṇpáṇfè.

Air raid, n., Èdògífè.

Air-ready, adj., Sajiṇfè.

Air rifle, n., Àkpáràfè.

Air rights, n., Ebózhifè.

Air roll, n., Èpiṇfè.

Air sac, n., Jìga.

Air Scout, n., Tswàmàfìṇ.

Airscrew, n., Kàṇtsafè.

Air-sea rescue, n., Bubòya

Èdùsạnfìṇ.

Airship, n., Eyakófìṇ.

Airshow, n., Èwúfìṇ.

Air shower, n., Dùshefè.

Airsickness, n., Gùṇtáṇfìṇ.

Airside, n., Kàṇsàṇfìṇ.

Air sign, n., Èlǐfè.

Air sock, n., Dàkùṇfè.

Airspace, n., Làgǎṇfìṇ.

Air sparging, n., Èmíbèfè.

Air speed, n., Wùshìfè.

Air splint, n., Èlàfè.

Air spray, n., Fèshefè.

Air station, n., Kiṇnigíbàfìṇ.

Airstream, n., Nunjèfè.

Air strike, n., Nyạkefìṇ.

Airstrip, n., Diàriàfìṇ.

Air stripping, n., Yèrètsafè.

Airt, n., Nǎrurí.

Air tanker, n., Kpạnkòmícifìṇ.

Air taxi, n., Gòdǔgifìṇ.

Air terminal, n., Kokobàfìṇ.

Air terrorism, n., Eyédzújiṇfìṇ.

Airtight, n., Fègbáṇnyi.

Airtime, n., Èkáfè.

Air-to-air, adj., Èfìṇ-ló-’fìṇ.

Air-to-surface, adj., Èfìṇ-zhǐṇ-títú.

Air traffic, n., Rongípáfìṇ.

Air-traffic control, n., Kàṇshì
rongípáfìṇ.

Air vesicle, n., Kónuwạṇgifè.

Air vice-marshal, n., Bǎdòkò-gòsuṇbáfè.

Air walk, n., Ezàṇfè.

Airwaves, n., Gbánuwạṇzhìfè.

Airway, n., Yèkódàfè.

Air waybill, n., Guṇtèkayèkódàfè.

Airway hyperactivity, n., Bibákàncéci.

Airwoman, n., Nnǎfìṇ.

Airworthy, adj., Kuṇkéfè.

Airy, adj., Fègi.

Airy-fairy, adj., Fègi-kòtògi.

Aisle, n., Gwapàdà.

Ait, n., Sùṇtí.

Aitch, n., Écì.

Aix-en-Provence, n., Àyìkìzàṇ-puróvwàṇsì.

Aizawl, n., Áyìjólì.

Aja, n., Ndǎkókùṇ.

Ajaccio, n., Ayácó.

Ajar, adj., adv., Kpéfía; Kpéfíagi.

Ajax, n., Áyìjásì.

Aji, n., Nnǎkókùṇ.

Ajoupa, n., Vuṇkpé.

Akamu, n., Kàmù.

Akan (language), n., Ákàṇ.

Akan (person), n., Ákàṇci.

Akara, n., Kàrà.

Akaryote, n., Nàsuṇkò.

Akathisia, n., Nàduṇfé.

Akee, n., Yìlá.

Akela, n., Àkélà.

Akene, n., Ràkpéci.

Akimbo, adj., Kpákạn; Ekpá kạn.

Akin, adj., Kezhǐ.

Akinesia, n., Kiánkiánà.

Akita, n., Àkítà.

Akkad, n., Akádì.

Akkadian, n., Akádìci.

Akmolinsk, n., Akìmólínísíkì.

Akoko (tribe), n., Àkókó.

Akrasia, n., Ràgbó.

Akron, n., Ákurónì.

Akubra, n., Akúburà.

Akvavit, n., Nusuṇ; Nuwạṇ esuṇ.

A la, prep., Máki; Màmáki.

Alabama, n., Àlábámá.

Alabaster, n., Tákùṇbuṇ.

Alack! Interj., Kasò!

A la carte, adj., adv., Máki ejè.

A la carte agency, n., Dileba maki eje.

Alacrity, n., Nạkàṇsuṇ.

Aladdin, n., Alàdìṇnì.

Aladdin’s cave, n., Vuṇnu Alàdìṇnì.

Al-Adha, n., Sállakó.

A la grecque, adj., Maki Giriki;

Mamaki Giriki.

A la king, adj., Kentsu.

Alamak! Interj. Domàṇ!

Alameda (promenade), n., Wùrùdokùṇgi.

Alameda (city), n., Àlamédà.

Alamein, El, n., Elì Àlaménì.

Alamo, n., Dokùṇci.

Alamo (San Antonio chapel), n., Alamó.

A la mode, adj., Máki mámi.

Alamode, n., Mákimámigi.

Alamogordo, n., Àlamógóridò.

Alanine, n., Geràmạ.

Alannah, n., Dzạkàṇmi.

Alar, adj., Gwapàrí.

Alarm, vt., adj., Kugìrì.

Alarm, n., Gìrìku.

Alarmbell, n., Esáṇ kpogolo.

Alarm clock, n., Efíṇ kpogolo.

Alarming, adj., Etísạngi.

Alarmist, n., Etísạnci.

Alarm reaction, n., Gungùṇgá etísạn.

Alas! interj., Kasà!

Alaska, n., Alásiká.

Alaska Highway, n., Keremì Alásiká.

Alaska Native, n., Kîṇci Alásiká.

Alaska Range, n., Lòjèrě Alásiká.

Alaska Standard Time, n., Èká Tsàfàkùṇ Alásiká.

Alaskan king crab, n., Karatsu Alásiká.

Alaskan malamute, n., Màlámútìci Alásiká.

Alaskan Peninsula, n., Kòsùṇtíkòkó Alásiká.

Alastrim, n., Làgwagi.

Alate, n., Gwapàkùṇ.

Alb, n., Bǒkùṇwò.

Albacore, n., Bàkúrági.

Albania, n., Alìbenìnyá.

Albanian, n., Alìbenìnyáci.

Albany, n., Alìbánì.

Albatross, n. Kiàbǒkùṇ; Kuṇkiàcibǒkùṇgi.

Albedo, n., Púrádzi.

Albeit, conj., Àmâdě.

Albendazole, n., Zhìpúnîngi; Zhìsuṇpúkùṇnîn.

Alberich, n., Alìbéríkì.

Albert, n., Alìbàtì.

Albert Edward Nyanza, n., Alìbàtì Edìwódì Nyạnzà.

Albert, Lake, n., Ewàṇkó Alìbàtì.

Alberta, n., Alìbàtà.

Albertite, n., Alìbàtìci.

Albertosaurus, n., Gbǎgbǎlûalìbàtì.

Albescent, adj., Púrágà.

Albigenses, n., Alìbìcizhì.

Albinism, n., Biabiájiṇ.

Albino, n., Biabiá.

Albion, n., Alìbinyạn.

Albumen, n.,Púkùṇgi.

Alchemy, n., Nyạsạtuṇ.

Alcohol, n., Washi.

Alcoholic, adj., Washigi.

Aldehyde, n., Geràmạnu; Ege ràmạnuwạnci.
Also SeeNupefiles
Al dente, adj., Nyíkàṇdugi.

Aleph, n., Kákânyé.

A level, n., Tàràgi A.

Alert (notify), v., Tungwa.

Alert, adj., v., Patí.

A l’espagnole, adj., Makí Sìpenìci.

Al Fatah, n., Alì Fàtáhà.

Alhaji, n., Àlǎzhì.

Alien, n., Ezàzhìwuru

Alien, adj., Zhìwuru.

Alif, n., Kânyé; Kákânyégi.

Alight, v., Ciṇkîn.

Alight (descend from up), v., Yá.

Alike, adj., adv., Lǒdạn.

Alkali, n., Sankpegi.

A list, n., Yèbà A.

Alive, adj., Lòsuṇ; Lò esuṇ.

Al Jazeera, n., Alì Jàzírá.

All, adj., Kpátá.

Allah, n., Álawù; Állahù.

Allergy (skin), n., Eshikó.

Alleviate, v., Dàkàrà.

Alleviation, n., Kàràdà.

Alley, n., Fopìṇci; Èfo piṇpìṇci.

Alligator, n., Èyi.

All in all, adv., Ṃàṃà tò jànja.

All-inclusive, adj., Fenyǐ.

Download the full text of Nupe Dictionary below

Nupe dictionary pdf

English-Nupe-Dictionary-Current-Edition-1

Nupe dictionary download

Download Nupe Dictionary

Leave a Reply

Back to top button